Aanmelding

Kennismaking

Voor een eerste kennismaking met de Badde kunnen de ouders met hun kind(eren) een afspraak maken met de directeur. Ingeval van een driejarige wordt tijdens deze afspraak een bezoekje gebracht aan het onderbouwlokaal en als zoon of dochter het toelaat kan even apart met de directeur worden gesproken, wordt de schoolgids toegelicht en een eerste afspraak gemaakt om een ochtend in de klas te komen kennismaken. Tijdens deze kennismaking mogen de ouders ook mee in de groep. Om aan de school te wennen mogen kinderen vanaf 3 jaar en 10 maanden enkele dagdelen komen kennismaken. Deze regeling is bedoeld voor gewenning en is dus geen inschrijving. Voor wat betreft een oudere leerling (bij verhuizing of tussentijdse aanmelding) kan eveneens een groepsbezoek plaatsvinden. Uiteraard is het ook mogelijk om geheel vooraf een afspraak met de directeur te maken.

Inschrijving

Op het moment dat een kind ingeschreven wordt, sluiten de ouders een overeenkomst met de school. Dit betekent dat ze bij inschrijving akkoord gaan met wat in de schoolgids staat. In heteval van verhuizing wordt de leerling ingeschreven na het ontvangen van het onderwijskundig rapport.

Toelatingseisen

In geval van handicap, een ernstige gedrag- en/of leerstoornissen wordt in het team besproken of en hoe de leerling de benodigde zorg kan worden geboden. Wanneer de zorgcapaciteit van de school niet toereikend is zoekt het bestuur, in samenspraak met de ouders, een andere school.

Leerplicht

Een kind is leerplichtig vanaf de eerste schooldag van de maand volgend op die, waarin het kind vijf jaar is geworden. Vijf-jarigen kunnen in bijzondere omstandigheden per week nog vijf uur thuisblijven. Bij het verlenen van verlof van meer dan tien schooldagen dient de
leerplichtambtenaar een schriftelijk verzoek hiertoe van de ouders/verzorgers te ontvangen via de directeur. Een kort verlof dient schriftelijk bij de directeur van de school aangevraagd te worden. De directeur beoordeelt of het verlofverzoek reëel is. Vindt de directeur de motivering te gering dan zal hij/zij geen toestemming geven voor verlof.
In januari 2009 zijn de richtlijnen c.q. wetgeving omtrent leerplicht en verlof van leerlingen binnen de scholengroep Opron geactualiseerd. Om de aanvraag van het verlof efficiënt en volgens procedure af te handelen is er een aanvraagformulier voor het verlof.