Ons onderwijs

Ons onderwijs noemen we schatrijk, een gebied rijk aan schatten. Oorspronkelijk waren dat woordenschatten. Het kind is van nature nieuwsgierig. Ze vinden en maken letters, woorden, zinnen, alinea’s, verhalen, boeken. Met de schatten die ze vinden breiden ze hun woordenschat uit en kunnen ze het nog beter ontdekken.

Het doel is om trots te zijn op het resultaat. De school streeft naar het onderwijskundig profiel van een schatrijke school . Vanuit de filosofie dat taal in alle vormen, en een grote woordenschat, bijdragen aan een evenwichtige ontwikkeling van het kind en dat een succesvolle schoolcarrière staat of valt met het goed kunnen technisch lezen en begrijpend lezen is het leesonderwijs een speerpunt van de school. Van groep 1 tot en met groep 8 wordt intensief aandacht gegeven aan de kwaliteit van het taalonderwijs en de leesresultaten.

Vanaf het schooljaar 2011-2012 is de ontdekkingstocht naar schatten verder gegaan dan het taalonderwijs. De kinderen gaan op zoek naar hun eigen schatten (waar zijn ze goed in, wat zijn hun talenten) en welke schatten biedt de school nog meer? Te denken valt aan een goed klassenmanagement met zelfstandig werken en een hoogwaardig georganiseerde instructie of een goed onderbouwde onderwijskundige en opvoedkundige lijn. Dit zijn belangrijke ontwikkelpunten voor de komende jaren, waarmee de school een duidelijker opvoedkundig en onderwijskundig fundament krijgt. Daarnaast wordt in alle groepen de zogenaamde kanjertraining aangeboden. Daarmee willen we een positieve bijdrage leveren aan de sociale vorming. Ook dat wordt als bijzonder schatrijk ervaren.

De verschillen tussen leerlingen zijn voor een school een gegeven. De school biedt ruimte voor verschillen. In relatie tot de kennisontwikkeling worden binnen de groepen tenminste drie niveaus onderscheiden. Op andere gebieden zoals bijvoorbeeld emotionele ontwikkeling en ontwikkeling van persoonlijkheid worden meer verschillen toegestaan. Er wordt gewerkt aan groepsgericht onderwijs waarbinnen voor de hoofdvakken methoden worden gebruikt die voldoen aan de kerndoelen. Er wordt gewerkt met vormen van zelfstandig werken. Dat wil zeggen dat een groot deel van de leertijd wordt ingevuld met zelfstandig werken en dat de doorgaande lijn waarvan aanwijsbaar is van groep 1 tot en met groep 8. Om zelfstandig werken mogelijk te maken werken alle groepen met een weektaak en materialen ter ondersteuning van de organisatie van het zelfstandig werken (driekleurenlicht, hulpdobbelsteen, time-timer, takenbord bij groepen 1 en 2, dagritmebord)

Het moet zo zijn dat uiteindelijk de leerlingen in de groepen 7 en 8 zelfstandig hun weg vinden door o.a. te werken aan de hand van weektaken. De leerlingen moeten in staat zijn om over hun eigen handelen en prestaties na te denken en hiervan te leren. Daarnaast moeten zij feedback kunnen geven op het handelen en prestaties van anderen.